In de gemeente Midden-Groningen is sinds medio 2018 een Adviesraad sociaal domein actief. Deze onafhankelijke Adviesraad is opgericht om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over allerhande onderwerpen in het sociale domein.

De Adviesraad komt elke maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) bijeen en voert tussentijds overleg met verschillende betrokkenen, zoals cliëntgroepen. maatschappelijke organisaties en ambtenaren.

Op deze wijze wordt informatie verzameld die kan dienen ter onderbouwing van de aan het college van burgemeester en wethouders uit te brengen adviezen. 

De gemeente vraagt de adviesraad bijvoorbeeld om mee te denken over de wijze waarop de gemeente mantelzorgers waardeert en ondersteunt. Of vraagt om input voor het minimabeleid; hoe verhogen we het gebruik van de regelingen? Toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een beperking is ook een onderwerp waar vaak aandacht voor is. Beschermd wonen (GGZ) en Jeugdhulp zijn ook onderwerpen die geregeld aan de orde komen. Ook wordt de Adviesraad betrokken bij evaluaties van beleid en uitvoering, bijvoorbeeld van de sociale teams.

Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn, wilt u een onderwerp agenderen of tijdens de vergadering met de adviesraad bespreken? Of wilt u weten welke agendapunten er behandeld worden? Neemt u dan contact op met: Ineke van der Meer (Secretaris), i.vandermeer@adviesraadmg.nl.